Příloha Stanov CPM z.s. č. 1

O nás » Dokumenty » Příloha Stanov CPM z.s. č. 1

Pořádání soutěží

Základní ustanovení

Pravidla pro organizování soutěží stavitelů papírových modelů pořádaných pod záštitou nebo ve spolupráci s Centrem papírových modelů z.s. (dále pouze CPM)

 1. Organizace soutěže
  1. Vyhlásit a uspořádat soutěž papírových modelů v souladu s těmito pravidly může modelářský klub, DDM, CVČ, školské zařízení, případně jiná, zde neuvedená organizace pracující s dětmi a  mládeží (nadále jen organizátor) ve spolupráci s CPM. Vyhlášením soutěže může CPM pověřit i jinou fyzickou či právnickou osobu, která je schopna garantovat požadovanou kvalitu akce.
  2. Soutěž je vypisována jako veřejná nebo otevřeně ligová, mistrovská.
  3. Řád a členění soutěží upravuje příloha Stanov CPM z.s. č. 3. Pravidla Papírové ligy a Pravidla MČR.
 2. V rámci soutěže organizátor zajišťuje:
  1. Vhodné prostory pro konání akce, a to s důrazem na bezpečnost modelů, velikost prostor, jejich osvětlení a dostupnost apod.
  2. Rozeslání propozic nejméně měsíc před soutěží. Propozice musí obsahovat přesné místo konání, datum, vyhlášené věkové a oborové soutěžní kategorie. Časový harmonogram soutěže (přejímka, zahájení, bodování, zveřejnění neoficiálních a oficiálních výsledků, vyhlášení), organizátora akce, startovné, kontaktní spojení a je vhodné, aby obsahovaly možnost příjezdu, ubytování, možnosti občerstvení, doprovodný program a doprovodné soutěže. Propozice mohou na základě uvážení organizátora akce obsahovat sdělení reklamního charakteru. Za veškeré údaje uvedené v propozicích plně odpovídá organizátor.
  3. Pořadatelskou službu – tato musí být viditelně označena a dobře instruována o svých povinnostech. K hlavní náplni činnosti pořadatelské služby patří především zajištění bezpečnosti modelů.  Aktivní spolupráce s přejímacím rozhodčím v rámci přejímky modelů na soutěž – tzn. zajištění vhodných prostor pro vyplnění přihlášek, úpravy a převzetí modelů a dostatečný časový prostor pro ni. U velkých soutěží je vhodné zajistit počítačové zpracování soutěžních informací a možnost jejich tisku. Je možné používat elektronické přihlašování.
  4. Pořadatel v prostorech pro soutěž vyvěsí:
   • pravidla soutěží
   • propozice soutěže
   • časový rozpis
   • kalendář soutěží
   • výsledkovou listinu
  5.  Umožnit rozhodčím a soutěžícím přespat na vlastní karimatce a ve spacáku.
  6. Ceny pro vítěze.
  7. Soulad akce s právním řádem ČR.
 3. V rámci soutěže má organizátor právo:
  1. Jmenovat ředitele soutěže.
  2. Spojit soutěž s výstavou pro veřejnost, ručí přitom za převzaté modely.
  3. Vyhlásit soutěž pouze pro vybrané kategorie a soutěž klubů či jiných skupinových modelářských sdružení.
  4. Vybírat startovné ve výši: mini 10,- Kč jednorázově za libovolný počet modelů, mladší a starší žáci 10,– Kč, junioři 10,– Kč, senioři 30,– Kč za soutěžní model a takto získané prostředky použít k pokrytí nákladů spojených s administrativou akce a sborem rozhodčích CPM.
  5. Vyhlásit doprovodné aktivity, soutěže a soutěžní kategorie nad rámec těchto pravidel.
  6. Vybírat vstupné v libovolné výši v případě výstavy pro veřejnost.
 4. V rámci soutěže CPM zajišťuje:
  1. Prezentaci akce v dostatečném časovém předstihu (nejméně jeden měsíc) na DF papírové modelářství a v ostatních veřejných médiích, která spravuje nebo se kterými spolupracuje, a to na základě podkladů dodaných pořadatelem.
  2. Informační servis pořadateli (materiály a informace spojené s administrativou soutěže).
  3. Sbor rozhodčích ve složení hlavní rozhodčí a minimálně tři rozhodčí.
  4. Odbornou způsobilost členů sboru rozhodčích.
  5. Zveřejnění výsledků soutěže ve formě výsledkové listiny.
 5. V rámci soutěže má CPM právo:
  1. Převzít k dalšímu zpracování informace o soutěži pro celorepublikové zpracování dat, případně pro chod Papírové ligy a MČR CPM a na zveřejňování výsledků z nich plynoucích.
  2. Odstoupit od spolupráce s pořadatelem v případě nemožnosti uspořádání soutěže v souladu s těmito pravidly.
 6. Soutěž
  1. Věkové kategorie
   1. Soutěžící se podle data narození zařadí do jedné z následujících kategorií. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující pouze rok narození soutěžícího a platí celý kalendářní rok.
    Věková kategorie Mini Mladší žák Starší žák Junior Senior
    Zkratka kategorie M J S
    Věková hranice do 9 let do 12 let 13 - 15 let 16 - 21 let nad 21 let

     

   2. Organizátor soutěže může na základě souhlasu hlavního rozhodčího operativně rozhodnout o zrušení či sloučení věkových kategorií a to v případě, kdy aktuální počet modelů přihlášených v dané soutěžní kategorii je menší než 3.
   3. V případě slučování se věkové kategorie zásadně slučují postaršením. Méně obsazená kategorie se připojuje ke starší kategorii, dokud nebude splněn její limit.
  2. Oborové kategorie
   1. Soutěžní model je zařazen do jedné z následujících oborových kategorií
   2. Soutěžní modely MDT, VDT, PT, LKT a L by neměly být pevně spojeny s podložkou. Jsou li ale pevně spojeny s podložkou, mohou být hodnoceny jako méně propracované oproti volně stojícím modelům. Modely při hodnocení nesmí být zakryty, ani průhledným poklopem.
  3. Přihlášení do soutěže
   1. Do soutěže se soutěžící přihlašuje ve vyhrazeném čase vyplněním standardní přihlášky do soutěže. Organizátor může navíc zařadit i elektronické přihlašování.
   2. Soutěžit v zastoupení, tzv. proxy, je povoleno. Zastupitel poté vystupuje a jedná jménem stavitele soutěžního modelu.
   3. Modelář může do Ligové soutěže nasadit libovolný počet modelů. U MČR může nasadit do vypsané kategorie pouze jeden model. Stane-li se, že modelář nasadí do mistrovské kategorie více modelů, hodnotí se model s nejnižším startovním číslem. Počet vystavených modelů mimo rámec hodnocené soutěže není omezen.
   4. Při přejímce modelů obdrží modelář potvrzení o předání modelu. O způsobu potvrzení rozhoduje pořadatel. Po skončení soutěže je model vrácen.
   5. Model, který není zařaditelný do některé z vyhlášených kategorií, může být při přejímce odmítnut a jako takový ztrácí nárok na účast v soutěži. Může být jako výstavní.
  4. Organizace hodnocení
   1. Hlavní rozhodčí sestavuje jednotlivé skupiny rozhodčích nasazených na jednotlivé kategorie.
   2. Model posuzují rozhodčí ve skupině, vedou dialog nad modelem a přidělují body.
   3. Rozhodčí je povinen sdělit případnou podjatost v bodované kategorii. O jeho nasazení rozhodne hlavní rozhodčí.
   4. Soutěžní kategorie musí být obodována kompletním týmem rozhodčích v dané kategorii, (minimálně 2 rozhodčí).
   5. Počínaje přejímkou modelů do okamžiku ukončení hodnocení mají přístup k modelům pouze členové sboru rozhodčích nebo pořadatelé, a to vždy pouze na základě svolení hlavního rozhodčího. V průběhu bodování a výstavy není povoleno v soutěžním prostoru jíst, pít ani kouřit.
   6. Pořadatel soutěže může určit způsob hodnocení celé soutěže nebo i jednotlivých kategorií, a to buď vzájemným porovnáním modelů v kategorii (tzv. líbí – nelíbí) nebo bodováním.
   7. Kategorie vypsané jako MČR jsou hodnoceny vždy bodovacím způsobem.
   8. Bodovací systém je podrobně uveden v příloze stanov CPM z.s. č. 2.
  5. Pohovor se soutěžícím
   1. Sbor rozhodčích má právo na pohovor se všemi soutěžícími, a to v případě, že se vyskytnou pochybnosti o tom, že některý z těchto modelářů stavěl model samostatně, případně vzniknou nejasnosti v použitém stavebním postupu či úpravách.
   2. Součástí pohovoru může být i praktické přezkoušení modeláře.
   3. Pohovor a přezkoušení může nařídit hlavní rozhodčí na žádost kteréhokoliv rozhodčího, a to až do doby oficiálního vyhlášení výsledků. Nařízený pohovor musí být vždy v souladu s vypsaným harmonogramem soutěže, ve kterém je pro tento účel vyčleněn odpovídající časový prostor. Může být domluven termín na další soutěž, kam se může soutěžící dostavit.
   4. Nedostavení se soutěžícího /př. jeho zastupitele k pohovoru je důvodem k diskvalifikaci daného soutěžního modelu, pro který byl pohovor nařízen.
   5. Pohovoru musí být přítomen hlavní rozhodčí, rozhodčí hodnotící danou kategorii, celkem nejméně tři, a má právo mu být přítomen ředitel soutěže.
  6. Hodnocení soutěže klubů
   1. Je dáno celkovým součtem bodů, které získají jednotlivé soutěžní modely na prvních pěti místech v dané soutěžní kategorii (dle bodu 6.2.1.) a u kterých je příslušnost ke klubu či sdružení uvedena na přihlášce. Body jsou přiděleny podle následující tabulky:
    Umístění 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
    Bodů 10 8 6 4 2

     

   2. Výsledky soutěže klubů musí být součástí výsledkové listiny.
  7.        Vyhlašování výsledků
   1. Výsledky jsou vyhlašovány podle časového harmonogramu soutěže.
   2. Záležitosti pro MČR řeší protestní komise podle článku 7.6., její rozhodnutí je konečné a výsledky soutěže se stávají oficiálními.
   3. Při hodnocení systémem libí – nelíbí se protesty proti hodnocení nepřipouští, možné jsou jen opravy formálních chyb ve výsledkové listině, např. jméno, název modelu
  8. Zásady fair-play
   1. Od soutěžícího je očekáván čestný přístup k soutěžení, a to minimálně v tomto rozsahu.
   2. Soutěžní model, který nasazuje soutěžící na soutěž, jím byl postaven samostatně.
   3. Model, který byl stavěn kolektivně, se uvede v přihlášce. Věková kategorie se určí podle nejstaršího modeláře. Dává se pouze jedno ocenění (1 medaile a 1 diplom).
   4. Rozsah případných konstrukčních změn a úprav provedených na soutěžním modelu nenarušuje charakteristické rysy papírového modelu a jsou v souladu s definicí papírového modelu pro soutěže, jak je uvedeno v ustanovení 7.1.
   5. Diskvalifikace – diskvalifikovat ze soutěže lze model, který je v rozporu s těmito pravidly. Startovné se nevrací.
 7. Pojmy
  1. Papírový model

   Papírovým modelem pro účely těchto pravidel se rozumí: modelářsky zpracovaný plně prostorový objekt (model), v rámci soutěže zařaditelný do jedné z definovaných oborových kategorií, autorem konstrukčně ztvárněný z papíru jako majoritního stavebního materiálu ve formě plošné stavebnice, s jejíž prostorovou realizací a veřejnou prezentací vyjádřil autor obecně srozumitelnou formou souhlas (např. formou přímého či zprostředkovaného prodeje, darováním apod.).

  2. Výsledková listina

   Výsledková listina musí obsahovat kompletní výsledky, pořadí, jméno, rok narození (mimo S), název modelu, body (klub), datum a místo konání. Výsledková listina je oficiálním dokumentem o uspořádané soutěži. Pořadatel je povinen archivovat výsledkovou listinu po dobu tří let. 

  3. Rozhodčí

   Aktivní modelář, nejlépe seniorského věku a proškolený CPM. Rozhodčí smí vykonávat pořadatelskou službu, ta ale nesmí ohrozit výkon funkce rozhodčího.

  4. Hlavní rozhodčí

   Je vhodné, aby nebyl z místa pořádání soutěže. Řeší spory zařazení modelů do soutěžních kategorií a protesty. Odpovídá za průběh bodování, za zpracování a předání výsledků řediteli soutěže.

  5. Ředitel soutěže

   Plně zodpovídá za průběh a časový harmonogram akce. Spolupracuje s hlavním rozhodčím.    Řídí a organizuje pořadatelskou službu. Zodpovídá za včasné vyhlášení výsledků a předání cen. Zodpovídá za organizaci doprovodného programu a komerčních aktivit.

  6. Protestní komise

   Protestní komisi (MČR) sestavuje hlavní rozhodčí na základě podaného protestu, měla by být ve složení: hlavní rozhodčí, ředitel soutěže a alespoň jeden rozhodčí, který hodnotil příslušnou kategorii.

 

V Jindřichově Hradci, dne 28. 5. 2022

Milan Tesař Zbyněk Bilíček
Předseda CPM z.s. Místopředseda CPM z.s.
  Předseda komise rozhodčích CPM z.s.